ที่มาของมูลนิธิ

มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 จากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการเห็นความสันติเกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ชื่อ “โครงการสันติภาพชีวิต” ที่ต้องการให้สังคมและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้อยู่กับสังคมส่วนรวมของประเทศไทยอย่างมีสันติสุขและแบ่งปันความรักกำลังใจ และแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน อาสาสมัครทหารพราน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในภาคส่วนอื่นๆ ที่อุทิศตนเสียสละความสุขส่วนตัว และความกล้าหาญไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่อดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รวมถึงรักษาอธิปไตยของประเทศไทย โดยมีแนวคิด ที่จะเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์สนับสนุนงานมวลชนสัมพันธ์ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ สนับสนุนภารกิจเพื่อ สันติภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557