คณะกรรมการ

ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์
นายอานันท์ ปันยารชุน
ประธานที่ปรึกษา
นายตะวัน เจริญบุญมา
ที่ปรึกษา
นายเทพชัย หย่อง
นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ
ประธานกรรมการมูลนิธิ
นางอนุตรา สวัสดิ์ศรี
รองประธานกรรมการมูลนิธิิ
นางสาวนริสา กอยรรยง
คณะกรรมการ
1. นายอมรเทพ พูลสวัสดิ์
2. นางวรารินทร์ สินไชย
3. นายโลจน์ นันทิวัชรินทร์
4. ว่าที่ ร.ต.หญิง เบญจวรรณ ขวัญศิริ
5. นางสาวฉัตรกมล ภักดีศิริ
6. นางสาวมณิชณัญญ์ กีรติจารุธนาบูรณ์
เหรัญญิก
นางสาวพิณรัฎ ไชยปาล